top of page

Legislatíva SR

Krátky zoznam zákonov a nariadení

Zákony a nariadenia SR o pôde a poľnohospodárstve

Krátky zoznam zákonov a nariadení

aktívny poľnohospodár; DPEP – všeobecné pravidlá, ktoré musia dodržiavať všetci; definície pojmov...

usmernenie k tomuto nariadeniu

základná platba BISS, redistributívna platba, mladý poľnohodpodár, Eko-schémy, viazané priame platby

usmernenie k tomuto nariadeniu

neprojektové opatrenia PRV (znevýhodnené oblasti, šetrné hospodárenie, ekologické poľnohospodárstvo, agrolesnícky systém, Natura....)

usmernenie k tomuto nariadeniu

o predkladaní žiadostí, výkone kontroly a znižovaní priamych podpôr – UPOZORNENIE – podľa uvedeného nariadenia bude žiadateľ povinný predložiť k Jednotnej žiadosti aj Evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov (aktuálne oznámenie o uvedenej povinnosti nájdete tu)

pracovná pomôcka, ktorá prehľadne sumarizuje poskytované podpory od roku 2023 (autor MPRV SR)

Zákon o hnojivách

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

220/2004 Z. z.

Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadostí o priame podpory 2023 – AKTUALIZOVANÉ 18.4.2023

bottom of page